Salgs- og leveringsbetingelser for House Nordic

 1. Generelt
  1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle salg, tilbud eller leverancer foretaget af House Nordic ApS (herefter kaldet sælger), i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig accept fra sælgers side.
  2. Ændringer til disse salgs- og leveringsbetingelser er kun gældende hvis det fra sælgers side, er skriftligt udformet.
  3. Købers indkøbsbetingelser er i aftaleforholdet ikke gældende, medmindre sælger har indgivet skriftlig indforståelse hermed.
 2. Ansvarsbegrænsning
  1. Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab hos køber eller købers kunder eller andre brugere af sælgers leverancer. Køber kan ikke kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved anvendelse, nedtagelse, montering eller anden brug af de genstande, hvori varen måtte være anvendt.
 3. Ejendomsforbehold
  1. Sælger forbeholder sig sin ejendomsret til det solgte indtil fuldkommen betaling har fundet sted.
 4. Intellektuel ejendomsrettigheder
  1. Alt visuelt materiale tilhører sælger. Alt anvendelse heraf skal ske efter forudgående skriftlig aftale samt i overensstemmelser med sælgers visuelle identitet. Ved ophør af samarbejde mellem køber og sælger, forbeholder sælger sig retten til at benægte køber alt brug af sælgers intellektuelle ejendom.
 5. Ordrebekræftelse og tilbud
  1. Kontroller venligst vores ordrebekræftelse ved omgående modtagelse. Senere reklamationer vedr. behandling af ordren vil ikke blive accepteret.
  2. Sælgers tilbud er gældende i 10 dage, medmindre andet er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af sælger.
 6. Sælgers forsinkelser
  1. Alle oplyste leveringstider- og leveringsdatoer er angivet omtrentligt og er ikke bindende, medmindre andet er entydigt aftalt og skriftligt bekræftet af sælger.
  2. Der tages forbehold fra sælgers side for længere leveringstider i og omkring helligdage og højtider.
  3. Erfarer sælger, at den aftalte leveringstid ikke kan overholdes, eller at forsinkelse fra sælgers side må anses for sandsynlig, skal sælger uden ugrundet ophold give køber skriftlig meddelelse herom samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor leveringen kan forventes at finde sted. Køber skal samtidig give sælger en rimelig frist på mindst 14 dage til at opfylde sine forpligtelser. Hvis forsinkelsen af leverancen skyldes force majeure eller købers handlinger eller undladelser, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Denne bestemmelse finder sted uanset, om årsagen til forsinkelse indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Køber kan ikke hæve aftalen grundet en leveringsforsinkelse, der kan tilregnes sælger, medmindre forsinkelsen overstiger 30 dage.
  4. Køber kan ikke gøre et erstatningskrav gældende på grund af forsinkelser hos sælger.
 7. Priser
  1. Alt salg sker som udgangspunkt i danske kroner, medmindre andet er aftalt. Alle priser er eksklusiv moms, en hver art af offentlige udgifter, transport mv.
  2. Sælger tager altid forbehold for trykfejl i såvel printet, som digitalt materiale.
  3. Opgivet priser er uforpligtende og sælger forbeholder sig retten til at regulere de aftalte priser, hvis leveringen ikke har fundet sted grundet købers udsættelse i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.
 8. Betaling
  1. Medmindre andet er aftalt på forhånd, forfalder købesummen altid til kontant betaling ved varernes levering.
  2. Betaler køber ikke i retmæssig tid, er sælger berettiget til fra forfaldsdagen at kræve morarenter med 1,3 % pr. påbegyndt måned og følger almindelig rykkerprocedure med advarsel om inkasso.
  3. Sælger er berettiget til at tilbageholde købers ordre i tilfælde af, at køber har en forfalden saldo.
  4. Hvis køber ønsker at returnere varer, kan dette udelukkende ske ved forudgående aftale med sælger. Ved returnering afholder køber alle fragtudgifter. I tilfælde af misligholdelse er køber forpligtet til at betale alle omkostninger ved fordringens inddrivelse, herunder gebyrer og salærer til advokat, inkassobureau m.v.
 9. Undersøgelsespligt. Reklamationer og returnering.
  1. Køber skal straks efter modtaget levering foretage en grundig undersøgelse af hele leverancen, for at sikre sig at leverancen er kontraktmæssig samt mangelfri.
  2. Varer, som er i overensstemmelse med ordre og leveret hos køber efter aftale, kan ikke returneres til sælger, medmindre der foreligger en forudgående skriftlig aftale. Ved eventuel accepteret returnering afholder køber alle fragtudgifter. Returnering af varer kan alene ske i ubeskadiget originalemballage.
  3. Hvis levering er foregået på købers fragtaftale, er det altid købers eget ansvar at dække eventuelle reklamationer af skade på produkter, som følge af transporten.
  4. Sælgers ansvar omfatter kun de mangler, der viser sig indenfor 2 år fra den dag, da varen blev leveret til køber. Reklamation fritager ikke køber fra at overholde aftalte betalingsbetingelser.
  5. Reklamationer vedr. transportskader skal ske omgående til transportfirmaet og til sælger. Det er købers ansvar at modtage leverancer med synlige transportskader, med forbehold for skadet gods ved transportfirmaet. Sælgers ansvar er begrænset, hvis køber ikke modtager leverancer med synlige skader med forbehold overfor transportfirmaet.
 10. Mangler
  1. Som nævnt i afsnit 9.1 skal varer skal altid kontrolleres omgående ved levering. Reklamation vedr. varen skal ske til sælger omgående og senest 8 dage fra modtagelse af varen. Sælger er frataget ethvert ansvar, hvis køber reklamerer for sent. Ved accepteret reklamation er sælger forpligtet til at afhjælpe manglen eller fremsende erstatning til opfyldelse af ordre, men sælger ifalder ikke nogen form for erstatningsansvar som følge af mangler.
 11. Produktansvar
  1. Sælger fraskriver sig i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber ethvert ansvar for erhvervstingsskade, som måtte kunne knyttes til sælgers leverancer. Hvis sælger mødes med krav om erstatning for erhvervstingsskade fra tredjemand, er køber i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber forpligtet til at friholde sælger for ethvert sådant krav samt dække sælgers rimelige omkostninger til forsvar herimod.
 12. Force majeure
  1. Sælger er ikke ansvarlig overfor køber, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved levering fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, IT-vira eller andre omstændigheder, som sælger ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er sælger berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.
 13. Tvister
  1. Alle tvistigheder vedrørende nærværende betingelser afgøres efter dansk ret. Alle retssager anlægges ved sælgers eller købers værneting og altid efter sælgers valg.